3 เสาหลักอาเซียน คือ

posted on 27 Feb 2015 12:04 by thai-asean directory Knowledge
 
 
 
3 เสาหลักอาเซียน คือ
 
ประชาคมอาเซียนประกอบด้วย 3 เสาหลัก

1. ประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียน
 
(ASEAN POLITICAL-SECURITY COMMUNITYหรือ APSC)

  - สร้างประชาคมอาเซียนให้มีค่านิยมร่วมกัน 


  - ให้อาเซียนสามารถเผชิญกับภัยคุมคามด้านความมั่นคงในรูปแบบใหม่


  - เสริมสร้างให้อาเซียนมีปฏิสัมพันธ์ที่หนักแน่นและสร้างสรรค์กับประชาคมโลกโดยมีอาเซียน
 
เป็นผู้นำในภูมิภาค 


  - ส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคง อยู่ร่วมกันโดยสันติ แก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งโดยสันติวิธี


  - สร้างกฎเกณฑ์และค่านิยมร่วมกันในเรื่องประชาธิปไตย และเรื่องสิทธิมนุษยชน


  - สร้างความมั่นคงในดพ้านอื่นๆ เช่น โรคระบาด ภัยพิบัต


  - ติดต่อกับประเทศอื่นๆ มีความสัมพันธื เจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศนอกกลุ่ม อาเซียน2. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (ASEAN ECONOMIC COMMUNITY หรือ AEC)

  - ทำให้เกิดการไหลเวียนอย่างเสรีของ สินค้า บริการ การลงทุน เงินทุน การพัฒนาทางเศรษฐกิจ
 
ลดปัญหาทางเศรษฐกิจ ความยากจน รวมไปถึงความเหลื่อมล้ำทางสังคมและรายได้


  - ทำให้อาเซียนเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว เป็นการเปิดเสรีทางการค้าและบริการในย่าน
 
อาเซียนให้เป็นหนึ่งเดียวกัน


  - ร่วมมือช่วยเหลือสมาชิกอาเซียนด้วยกันเพื่อที่จะพัฒนาไปด้วยกันเป็นการลดช่องว่างของ
 
กันและกัน


  - เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอาเซียน


  - รวมกลุ่มเพื่อมีอำนาจต่อรองระหว่างอาเซียนที่จะต้องออกไปต่อสู้ในประชาคมโลก เพื่อจะได้
 
ไม่เสียเปรียบมหาอำนาจ


3. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
 
(ASEAN SOCIO-CULTURAL COMMUNITY หรือ ASCC)
 

  - ช่วยเหลือร่วมมือกันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์


  - ส่งเสริมการคุ้มครองและสวัสดิการสังคม


  - ส่งเสริมสิทธิและความยุติธรรมทางสังคม


  - การสร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม  จัดการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้อง


  - การสร้างอัตลักษณ์ของอาเซียน  ให้ประชาชนอาเซียนมีความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกัน


  - ลดช่องว่างทางการพัฒนา แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมและเศรษฐกิจระหว่าง
 
ประเทศสมาชิก
 
 
 
 

Comment

Comment:

Tweet